⏱️ Ubezpieczona Wysyłka do 48h w dni robocze |
📦 Darmowa Dostawa od 299 złotych w Polsce |
✅ Tylko Oryginalne Karty Pokemon

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

z dnia 12 lipca 2024 roku

pikashop.pl

§1. Postanowienia ogólne
 1. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Sklep internetowy jest dostępny pod adresem pikashop.pl.
 3. Ze Sprzedawcą można skontaktować się:
  1. pocztą: Software Sensei Mateusz Roth, ul. Andrzeja Sobczaka 1/18, 61-131 Poznań,
  2. mailem: shop@pikashop.pl,
  3. telefonicznie: +48 511 382 346.
 4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 6. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
§2. Rejestracja konta
 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.
 3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.
 7. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 8. Zabronione jest udostępnianie danych dostępowych do Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont Klienta przez jednego Klienta.
 9. Wypowiedzenie przez Klienta umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.
 10. Wypowiedzenie przez Sprzedawcę umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, a także z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 11. W przypadku niewywiązywania się z postanowień Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia Umowy.
§3. Funkcjonalność wyszukiwarki towarów
 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu przeglądanie informacji zamieszczonych w Sklepie. Zakończenie korzystania z Usługi następuje z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientom funkcjonalności Sklepu polegającą na udostępnieniu wyszukiwarki Towarów,
 3. Aby wyszukać Towary w Sklepie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Sklepu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Sklepu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Klienta. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
§4. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu
 1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.
 2. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
 3. Aby złożyć zamówienie, Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 4. W trakcie składania zamówienia, Klient jest zobowiązany do:
  1. wprowadzenia danych oznaczonych jako wymagane. Brak ich podania uniemożliwi finalizację zamówienia,
  2. wyboru metody płatności i sposobu dostawy.
 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostawy i płatności.
 6. Wyjątkiem są produkty zamówione w formie “na zamówienie”, które sprowadzane są na specjalne życzenie Klienta, który udziela zgody do sprowadzenia towarów po cenie ustalonej na stronie produktu w formie umowy Dostawy. Cena ta zawiera już marżę za wykonanie umowy. Produkty takie nie podlegają prawu zwrotu bez przyczyny.
 7. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży lub Dostawy Towarów ujętych w zamówieniu.
 8. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 9. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi punkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży.
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży lub Dostawy, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży (w przypadku Towarów “od ręki”) lub umowy Dostawy (w przypadku Towarów “na zamówienie”), złożonej przez Klienta.
§5. Umowa Dostawy i Umowa Sprzedaży
 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość oraz Usługę Dostawy specjalnych dóbr z Japonii.
 2. Towary dostępne w Sklepie są każdorazowo przedstawione w bieżącym asortymencie na stronie Sklepu. Specyfika każdego Towaru, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisach Towaru w Sklepie.
 3. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów. W przypadku umowy Dostawy Sprzedawca zobowiązany jest do sprowadzenia towaru z zagranicy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.
 5. Zawierając umowę Sprzedaży lub umowę Dostawy, Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.
 6. Zawarcie umowy Sprzedaży lub umowy Dostawy następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
 7. Umowa Sprzedaży, jak i Umowa Dostawy w przypadku Towarów oznaczonych w opisie tych Towarów jako “na zamówienie”, zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień, które mają charakter hurtowy (powyżej 20 sztuk produktów, nawet w kilku mniejszych zamówieniach w niewielkim odstępie czasu) lub dokonywane są przez Klientów celem dalszej odsprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwrotu środków na wskazane konto bankowe w korespondencji emailowej. Dla współpracy z przedsiębiorstwami prosimy o kontakt emailowy.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień “na zamówienie” w przypadku braku dostępności Towarów u dostawców. Realizacja zamówienia może nie być możliwa, jeśli produkt nie będzie dostępny lub dostawcy nie będą mogli go dostarczyć. W takim przypadku pełen zwrot środków nastąpi na konto bankowe po uprzednim kontakcie emailowym.
§6. Wydanie Towarów
 1. Wydanie Towarów będących rzeczami fizycznymi odbywa się:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy do Paczkomatu za pośrednictwem Przewoźnika, do Paczkomatu wybranego przez Klienta.
 2. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Szczegółowe informacje o kosztach i metodach dostawy są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
 4. Termin dostawy Towarów do Klienta wynosi 10 dni roboczych, chyba że w opisie Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin.
 5. W wariancie płatności z góry, bieg terminu wysyłki Towaru liczony jest od uznania wpływu należności na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 6. Wydanie Towarów objętych przedsprzedażą następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
 7. W każdym wariancie płatności, samo wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
 8. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich dostawy, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.
 11. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki rekomendujemy zgłosić reklamację bezpośrednio do Przewoźnika – najlepiej spisać z Przewoźnikiem protokół stanu przesyłki, lub skontaktować się ze Sprzedawcą. Przy dostawie Paczkomatem rekomendujemy, aby pokazać uszkodzenia pod kamerą monitoringu Paczkomatu; umieścić uszkodzoną, nieotwartą przesyłkę w tej samej skrytce Paczkomatu, w której się znajdowała i zamknąć tę skrytkę, zgodnie z komunikatami na ekranie Paczkomatu. Następnie należy zgłosić reklamację właścicielowi danego paczkomatu, zgodnie z komunikatami na ekranie paczkomatu lub Sprzedawcy.
 12. Dwukrotne nieodebranie produktów zamówionych w formie Umowy Dostawy lub rozwiązanie Umowy Dostawy w trakcie jej wykonywania wiąże się z naliczeniem kary umownej do 50% wartości produktów, która wynika z konieczności zwrotu towaru za granicę.
 13. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z procesów celnych, opóźnień dostawcy lub Przewoźnika. W takich przypadkach Klient zostanie poinformowany o opóźnieniach poprzez wiadomość email przez Sprzedawcę.
 14. W przypadku umowy Dostawy i produktów “na zamówienie” Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej 1% za każdy dzień zwłoki w odbiorze towaru, licząc od drugiego nieodebranego zamówienia od Przewoźnika przez Klienta.
 15. W przypadku zamówień przekraczających 5000 zł, czas realizacji podany na stronie może zostać wydłużony. Sprzedawca powiadomi Klienta o nowym terminie realizacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.
§7. Płatności
 1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży lub umowy Dostawy jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość należnych podatków, natomiast nie zawierają kosztów dostawy Towaru i wybranej formy płatności.
 3. Koszty transakcji i dostawy Towaru ponosi Klient.
 4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu dostawy Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami dostawy i transakcji.
 5. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:
  1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy, za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności,
  3. kartą płatniczą za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności.
 6. Sprzedawca korzysta z usług zewnętrznego operatora płatności:
  1. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Stripe, obsługiwanego przez Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, D02 H210 Dublin, Irlandia, VAT UE IE 3206488LH.
  2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 oraz REGON: 301345068.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest WooCommerce Ireland Limited z siedzibą w Grand Canal Dock, 25 Herbert Pl Dublin D02 AY86 IE, Irlandia, VAT UE IE 3727924LH, działający przy pomocy Stripe i Przelewy24.
 8. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności:
  1. w terminie 2 dni – w przypadku wyboru metody płatności przelewem bankowym,
  2. w chwili złożenia zamówienia – w przypadku wyboru metody płatności obsługiwanej przy użyciu zewnętrznego systemu płatności.
 9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,
  2. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 10. Zwrot płatności następuje przy użyciu przelewu bankowego podanego w korespondencji emailowej.
 11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów dostawy Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
§8. NEWSLETTER
 1. Usługa newslettera polega na bezpłatnym przesyłaniu przez Sprzedawcę informacji handlowych, promocji, nowości produktowych oraz innych treści marketingowych na adres e-mail podany przez użytkownika.
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna.
 3. Aby zapisać się do newslettera, użytkownik powinien wprowadzić swój adres e-mail w odpowiednim formularzu na stronie Sklepu oraz potwierdzić subskrypcję poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail.
 4. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu powinien kliknąć w link rezygnacyjny znajdujący się w stopce każdego newslettera lub skontaktować się z obsługą Sklepu.
 5. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usługi newslettera, zgodnie z przepisami RODO.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania.
§9. Reklamacja – niezgodność świadczonej usługi z umową
 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu niezgodności świadczonej Usługi z umową, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z postanowieniami art. 43b i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:
  1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
  3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.
 4. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru będącego rzeczą, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.
 5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 7. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca na swój koszt dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
 8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
§10. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.
§11. Gwarancje
 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu gwarancji, w przypadku jej udzielenia na oznaczone Towary przez Sprzedawcę, producenta lub dystrybutora.
 2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta w przypadku, gdy Towar nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Wraz z Towarem objętym gwarancją, Sprzedawca wydaje Klientowi dokument gwarancyjny.
 3. W przypadku objęcia Towaru gwarancją, Klient jest uprawniony do reklamowania Towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez zgłoszenie reklamacji za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. W razie wykonywania przez Konsumenta uprawnień z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu na ich wykonanie.
 4. Prawo do korzystania z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi przysługuje niezależnie od ewentualnych uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie ewentualnych uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje z tytułu gwarancji, w terminie określonym w warunkach gwarancyjnych.
 6. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji, Klient zostanie poinformowany w sposób określony w warunkach gwarancyjnych.
 7. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku której wadliwy Towar został wymieniony na nowy lub dokonano istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego Towaru. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem Towaru, termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części.
§12. Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
 2. Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 §13. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.
 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.
§14. Warunki licencyjne
 1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.
 6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:
  1. bezprawnych,
  2. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,
  3. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,
  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 8. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.
 §15. Obowiązywanie i zmiana regulaminu
 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.
 5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.
 6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
§16. Postanowienia końcowe
 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego. Konsument nie może się ich zrzec.
 6. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.
§17. Definicje użyte w regulaminie

Klient to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.
Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.
Paczkomat to automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do odbierania przesyłek z Towarami.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta to Klient będący przedsiębiorcą, dokonujący zamówienia Towarów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.
Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: pikashop.pl.
Sprzedawca to Mateusz Roth, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Software Sensei Mateusz Roth, z siedzibą w Poznaniu (61-131) przy ul. Andrzeja Sobczaka 1/18 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7831819255 oraz REGON 386199442, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 511 382 346 oraz przy użyciu adresu e-mail: shop@pikashop.pl.
Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.
Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Umowa Dostawy, Dostawa to usługa dostawy, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do sprowadzenia Towarów i ich wydania w określonym czasie oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA
ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zawarte w niniejszym pouczeniu postanowienia dotyczące prawa do odstąpienia od umowy przez Konsumentów stosuje się w stosunku do osoby fizycznej, zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;”;
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),
 3. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Software Sensei Mateusz Roth, ul. Andrzeja Sobczaka 1/18, 61-131 Poznań, e-mail: shop@pikashop.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu przelewu bankowego po kontakcie z klientem na wskazany w zamówieniu adres e-mail; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres Software Sensei Mateusz Roth, ul. Andrzeja Sobczaka 1/18, 61-131 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów w przypadku umowy Sprzedaży szacowana jest na kwotę około 25,00 PLN (maksymalnie 10% wartości) za każdą sztukę Towaru. W przypadku Umowy Dostawy należy doliczyć koszta odesłania Towaru za granicę.

Dodatkowo odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Przykładowo, otwarcie plomby “booster box” zmniejsza znacząco wartość, ponieważ uznaje się, że został on zużyty ze względu na losowy charakter produktu. Wszystkie produkty muszą być kompletne, nieuszkodzone i zapieczętowane w stanie nadającym się do sprzedaży.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Produkty i dobra luksusowe z Japonii zamówione w formie “na zamówienie” sprowadzane są na specjalne życzenie Klienta, który udziela zgody do sprowadzenia towarów po cenie ustalonej na stronie produktu w formie umowy Dostawy. Cena ta zawiera już marżę za wykonanie umowy. Produkty takie nie podlegają prawu zwrotu bez przyczyny. Dotyczy to również zakupów dokonywanych przez Klientów na zasadzie współpracy B2B.

Ponadto wyłączone ze zwrotów są wszelkie szerokopojęte produkty służące zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta. Wszystkie produkty niedostępne w standardowej ofercie a dostępne tylko “na zamówienie” na życzenie Klienta podlegają pod to wyłączenie.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Software Sensei Mateusz Roth, ul. Andrzeja Sobczaka 1/18, 61-131 Poznań | shop@pikashop.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi(*):

 

Sposób zwrotu uiszczonej płatności:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko:

Adres:

Podpis:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: Software Sensei Mateusz Roth, ul. Andrzeja Sobczaka 1/18, 61-131 Poznań

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

Nr telefonu Klienta:

Adres e-mail Klienta:

Numer zamówienia:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 • adres pocztowy:
 • adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

 • umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:
 • umowy o świadczenie innej usługi:
 • inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:


 • nieodpłatna naprawa
 • wymiana towaru na nowy
 • obniżenie ceny towaru o kwotę _____
 • odstąpienie od umowy

 

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków:

Oświadczenie w przypadku działania jako przedsiębiorca na prawach konsumenta:

Oświadczam, że zawarta umowa sprzedaży była bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na dowód wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej, opublikowane w CEIDG:

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Nr PKD ____________________ Opis: ______________________

Data:

Podpis składającego:

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Karty Pokemon

Pokemon Trading Card Game to popularna gra karciana powiązana z serią gier na konsole Nintendo i światem pokemonowych stworków znanych z popularnych japońskich seriali kreskówkowych tzw. anime. Seria TCG powstała w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Każdy z dwóch graczy tworzy swoją 60-kartową talię kart Pokemon i staje do walki z przeciwnikiem celem pozbycia się swoich kart nagród lub wyeliminowania wszystkich Pokemonów przeciwnika z planszy. Gra uczy kreatywności, bawi i integruje z rówieśnikami. Przygodę z kartami warto rozpocząć od zestawu Battle Academy, zawierającego instrukcje w języku polskim i trzy talie do gry.

Karty Pokemon to nie tylko gra, ale też rzecz kolekcjonerska. Niektóre oryginalne karty Pokemon osiągają wartość setek złotych, a te najrzadsze tysięcy dolarów amerykańskich. Ważne jest, aby unikalne karty przechowywać w akcesoriach stworzonych do przechowywania kart celem ochrony ich wartości, jak tak zwane koszulki ochronne do kart czy toploadery lub albumy, w szczególności znanej firmy Ultra Pro czy nieco tańsze Safe Cards Storage.

Oryginalność kart Pokemon

Niestety, rynek jest pełen podróbek kart Pokemon, które z punktu widzenia kolekcjonerskiego czy profesjonalnej gry są bezwartościowe. Wykluczają wymianę, sprzedaż czy udział w zawodach. Ważne jest zatem, aby zaopatrywać się w oryginalne karty Pokemon w sprawdzonych sklepach, jakim jest nasz sklep PikaShop.pl specjalizujący się w oryginalnych kartach Pokemon.

Gdzie kupować oryginalne karty Pokemon?

Oryginalne karty Pokemon należy zakupić w sklepach oferujących produkty od oficjalnych sprzedawców hurtowych The Pokemon Company International. Listę tych hurtowych dystrybutorów można znaleźć tutaj. W Polsce oryginalne karty oferuje sprzedawca hurtowy Rebel. Również sklepy stacjonarne Empik oferują oryginalne karty Pokemon, jednak w wyższych cenach. Nowicjuszom zalecamy ostrożność przy zakupach na Allegro, ponieważ jest pełne nielicencjonowanych produktów Pokemon. W przypadku sprzedaży internetowej polecamy atrakcyjną cenowo ofertę oryginalnych kart Pokemon na www.pikashop.pl, w tym także japońskich kart Pokemon i japońskich booster boxów, ceny mogą być nawet kilkadziesiąt złotych niższe niż u konkurencji.

Japońskie karty Pokemon

Japońskie karty Pokemon stanowią wyjątkowy produkt kolekcjonerski, który różni się znacznie od anglojęzycznych wersji. Karty te nie są przeznaczone do gry w Europie, co podkreśla ich wartość dla kolekcjonerów. Wyróżniają się innym zestawem kart w dodatkach, odmiennym rewersem, unikalnym stylem graficznym oraz specyficzną metodą wykonania kart holograficznych. Japońskie boostery zwykle zawierają 5 kart i są tańsze niż ich angielskie odpowiedniki, jednak wartości poszczególnych kart, mogą być bardzo wysokie. Booster boxy Pokemon z Japonii są szczególnie cenione przez kolekcjonerów, oferując unikalne karty i są prawdziwą gratką dla fanów Pokemon TCG. Jednym z dostawców japońskich kart Pokemon w Polsce jest sklep japonskiekartypokemon.pl.

Wysyłka kart Pokemon do PSA i grading

PSA to jedna z najbardziej uznanych firm oceniających autentyczność i stan kart kolekcjonerskich. Ich wysoka reputacja sprawia, że karty oceniane przez PSA są cenione przez kolekcjonerów i inwestorów na rynku. Korzystając z usług PSA, możemy mieć pewność, że nasze karty zostaną dokładnie zbadane pod kątem autentyczności i stanu, a następnie dostaniemy profesjonalny certyfikat oceny. Wysłanie karty Pokemon do oceny przez PSA może znacząco wpłynąć na jej wartość rynkową. Certyfikat PSA potwierdza autentyczność i stan karty, co daje potencjalnym kupującym większą pewność co do inwestycji. Ocenione przez PSA karty często osiągają wyższe ceny na aukcjach i w sklepach, co przekłada się na większy zysk dla właściciela. Dla tych, którzy traktują karty Pokemon jako inwestycję, ocena przez PSA jest kluczowym czynnikiem w budowaniu portfela kart kolekcjonerskich o większej wartości. Kliknij i skorzystaj z oferty wysyłki kart do PSA.